top top

Nutzungsbedingungen

Hidrostal
5
33
4
33
Din partner indenfor kvalitetspumper
Hidrostal producerer kvalitetspumper
Hidrostal tilbyder løsninger
Hidrostal pumper - garanteret højere virkningsgrad
Pionerer inden for pumpeteknologi
Salgs- og leveringsbetingelser for Danmark (excl. Færøerne og Grønland)
Hidrostal pumper Skandinavien

1 ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

2 Rådgivning og Tilbud

2.1 HIDROSTAL rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.

2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.

2.3 Tilbud er gældende i 90 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg.

2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder HIDROSTAL sig ret til at hæve eller ændre tilbudet.

2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i HIDROSTAL’s tilbud. HIDROSTAL påtager sig intet ansvar for sådanne.

 

3 Bestilling

3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne før HIDROSTAL har afgivet accept i form af ordrebekræftelse.

3.2 Stemmer HIDROSTAL’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i HIDROSTAL’s ordrebekræftelse. HIDROSTAL påtager sig intet ansvar for sådanne.

 

4 Priser

4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser excl. moms, afgifter og montering. HIDROSTAL forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.

 

5 Leveringstid

5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.

5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til HIDROSTAL at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.

5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan HIDROSTAL hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført HIDROSTAL.

5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

 

6 Leveringsbetingelser

6.1 HIDROSTAL leverer alle varer, serviceydelser og serviceprodukter ab fabrik, excl. emballage. Jfr. i øvrigt Incoterms EXW.

 

7 Betalingsbetingelser

7.1 Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

7.2 Ved ordrer under DKK 1.000,- netto vil der blive beregnet et ekspeditionsgebyr på DKK 100,-

7.3 HIDROSTAL forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.

7.4 HIDROSTAL forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har HIDROSTAL ret til at tage varen tilbage.

7.5 Det følger af pkt. 6 at alle omkostninger i forbindelse med transport af varer, serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, kørsel, forsikring etc., skal betales af køber. Foretager HIDROSTAL udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.

7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er HIDROSTAL berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er HIDROSTAL berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen eller tilbageholde leverancer helt eller delvist. HIDROSTAL er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

 

8 Garanti og Mangler

8.1 For alle produkter fremstillet af HIDROSTAL garanterer HIDROSTAL for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 24 måneder regnet fra idriftssættelse, og ikke over 30 måneder fra levering. Garantien er kun glædende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med HIDROSTAL’s monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.

8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som HIDROSTAL får fra underleverandør.

8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager HIDROSTAL gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra HIDROSTAL samt montage er ikke inkluderet.

8.4 HIDROSTAL forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige eller andre miljøskadelige medier.

8.5 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.6 Køber kan alene påråbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.7 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori HIDROSTAL produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor HIDROSTAL.

8.8 HIDROSTAL er ikke ansvarlig for drifttab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

9 Returnering af varer

9.1 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående accept fra HIDROSTAL. Varen returneres i ubeskadiget originalemballage, mærket med et returnummer, modtaget fra HIDROSTAL. Kunden skal ved ønske om returnummer henvise til faktura eller følgeseddel. Returnering sker for købers regning og risiko. Varer uden et returnummer vi blive returneret til afsender. Varen skal være HIDROSTAL i hænde senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af returnummer. Efter 10 arbejdsdage bortfalder aftalen automatisk. Ved standardprodukter påregnes et returfradrag på 25% af nettokøbsprisen. Specialprodukter og varer med en værdi på under DKK 1.000,- tages ikke retur. 3 måneder efter det oprindelige leveringstidspunkt kan varen ikke returneres.

 

10 Produktansvar

10.1 HIDROSTAL skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade eller sådant tab, som HIDROSTAL efter punkt 10.2 og 10.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.

10.2 HIDROSTAL er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. HIDROSTAL er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter, hvori disse indgår.

10.3 HIDROSTAL er i intet tilfælde ansvarlig for drifttab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

11 Ansvarsfrihed

11.1 HIDROSTAL er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for HIDROSTAL på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som HIDROSTAL ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. HIDROSTAL påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

 

12 Tegninger og Beskrivelser

12.1 Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.

12.2 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver HIDROSTAL’s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til trediemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan HIDROSTAL forlange, at de forbliver fortrolige.

 

13 Afprøvning

13.1 Alle HIDROSTAL produkter bliver inspiceret og standardafprøvet på fabrikken før afsendelse. Et afprøvningscertifikat med leveres på forlangende mod betaling, og dette certifikat skal anses som bevis på, at produkterne er fabrikeret i overensstemmelse med HIDROSTAL specifikationer.

 

14 Afgørelser af uoverensstemmelser

14.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning, der ikke kan bilægges i mindelighed, vil være at henvise til Sø- og Handelsretten i København.

da
US
Hidrostal Pumpe  
Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)